Závlahové systémy

V podmínkách České republiky  představuje roční úhrn srážek jen polovinu Závlaha 1potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. V poslední době budujeme stále více okrasných zahrad s automatickým zavlažováním, kde nejen trávníky, ale také ostatní výsadby rostlin jsou zavlažovány v předem naprogramovaných cyklech. Závlahové systémy navrhujeme tak, aby byly co nejvíce ekonomické, ale současně také plně pokrývaly nároky rostlin. Závlahový systém zaručí optimální a pravidelnou zálivku Vašeho trávníku, výsadeb trvalek a dřevin i v době Vaší nepřítomnosti. Jeho obsluha je velmi jednoduchá, závlaha funguje podle nastaveného programu nepřetržitě, můžete s klidným svědomím odjet na dovolenou….Závlahový systém Vám ušetří  zdlouhavou, časově velmi náročnou  práci s ručním  zaléváním a také značnou část (až 40%) nákladů na vodu. K zálivce totiž  dochází v noci, nebo v časných ranních hodinách, kdy je minimální odpar vody a současně maximální využití vody rostlinami. Značných úspor vody dosáhnete také díky rovnoměrné a přesně cílené závlaze. Návratnost investičních nákladů na zbudování automatického závlahového systému je proto rychlá.

Návrh automatického závlahového systému


Pro vybudování a ekonomický provoz závlahového systému je nutné nejprve zhotovení  návrhu. Při osobní návštěvě klienta upřesníme zavlažované plochy, seznámíme jej s možným způsobem provedení, projednáme vhodné umístění ovládací jednotky, kapacitu vodního zdroje a možný způsob připojení.

Pro zpracování návrhu potřebujeme:
- plánek pozemku v měřítku, kde budou jasně vyznačeny zavlažované části
- informaci o zdroji vody (vodovod, studna, apod.) a jeho parametrech (tlak, průtok)
- informaci o umístění ovládací jednotky systému (venkovní, vnitřní)
- informaci o svažitosti terénu

Na základě těchto informací vypracujeme kompletní návrh s rozmístěním trubního vedení i jednotlivých postřikovačů a cenovou nabídku. Pro klienty, kteří si s námi dohodnou realizaci závlahového systému, je zhotovení návrhu a cenové nabídky zdarma.

 Závlaha 3

Realizace automatického závlahového systému


Automatické závlahové systémy nejčastěji budujeme před založením trávníku a výsadbou rostlin. Je vhodné se s námi předem poradit, kudy je možné vést potrubí, kabeláž, zda bude nutné připravit průchodky, kde bude umístěna ovládací jednotka, apod. Voda do jednotlivých sekcí a postřikovačů je rozváděna polyetylenovými trubkami, které jsou umísťovány cca 40 cm pod povrchem půdy.

Zdrojem vody pro závlahový systém může být:

studniční voda
Studniční voda  je často využívaným zdrojem pro automatické  závlahy. Můžeme využít jak kopanou, tak i vrtanou studnu, důležitá je požadovaná vydatnost pramenu ve studni. Pokud není dostatečná, je potřeba vodu ze studny průběžně odčerpávat a shromažďovat ji v akumulační jímce, odkud pak bude jiným čerpadlem odčerpávána v průběhu zavlažovacího cyklu.

vodovodní řad
Využití vodovodního řadu pro závlahový systém je investičně nejdostupnějším a nejčastějším zdrojem, což je dáno především dostupností vodovodní sítě téměř na každé zahradě. Výhodou je čistota vody a většinou dostatečný tlak pro provoz  závlahového systému, nevýhodou jsou  provozní náklady.  Nejvýhodnější je přípojka závlahy přímo za vodoměrem, což umožní napojení na větší průměr potrubí (s dostačujícím tlakem vody). Doporučujeme zvážení možnosti instalace podružného vodoměru  – platíte pak jen vodné, nikoliv stočné…

voda z akumulačních jímek na dešťovou vodu
Využití dešťové vody pro závlahu se zdá být vzhledem k její optimální teplotě a tvrdosti nejvhodnější, voda je však většinou dosti znečistěna. Obvykle jí také není dostatečné množství, je tedy nutno ji doplňovat  (nejčastěji automatickým) dopouštěním z jiného zdroje (např. studna, event. vodovodní řad ). Nutný je kvalitní filtrační systém a navržení systému tak, aby se voda z jednoho zdroje nemohla dostat do jiného.

Základní složky automatického závlahového systému
Samotný závlahový systém je řízen pomocí ovládací jednotky, na které si můžete nastavit kdy, kde, jak často a jak dlouho chcete zavlažovat. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech, postupně na všech částech (sekcích) zavlažované plochy. Ovládací jednotka může pracovat  v součinnosti s dešťovým senzorem, který po zachycení nastavené srážkové výšky závlahu zablokuje do té doby, než se voda odpaří, takže Váš závlahový systém bude zavlažovat jen tehdy, když to bude potřebné. Závlahu je možné spustit kdykoliv i manuálně, obsluha ovládací jednotky je pro uživatele velmi jednoduchá. Celá zavlažovaná plocha je rozdělena do jednotlivých sekcí. To umožní dodávku vždy jen takového množství vláhy, které je  potřebné. Rozdělení na sekce je nutné i s ohledem na vydatnost zdroje, výkon čerpadla a průměr přívodního potrubí. Sekce jsou řízeny elektromagnetickými ventily, které slouží k otvírání a zavírání přístupu vody do jednotlivých sekcí.
Závlaha 2

Jak to funguje
Ovládací jednotka vydává signál elektromagnetickým ventilům, které jsou umístěné venku na zahradě (pod úrovní půdy) a jsou napojené na přívod vody. Impulzem z ovládací jednotky se otevře námi navolený elektromagnetický ventil, vpustí vodu do příslušné sekce a tlakem vody se vysunou postřikovače nad úroveň terénu. Po skončení závlahového cyklu jsou tlakem pružiny postřikovače zasunuty zpět do pouzdra. V době, kdy neprobíhá závlaha jsou tedy postřikovače zasunuty pod úroveň půdy, nebrání proto např. sekání trávníku… Výsuvné postřikovače mohou být rozprašovací, rotační, nebo turbínové, v závislosti na dostupném tlaku vody, potřebnému dostřiku, apod. Postřikovače zajistí při správném návrhu velmi vyrovnanou  zálivku po celé ploše. Životnost závlahového systému  může být až desítky let. Závisí zejména na správném návrhu a instalaci zkušenou firmou, na  zajištění zazimování, kvalitě vody, apod.

Závlaha trávníku v praxi
Většina trávníků potřebuje během vegetačního období  600 – 800 mm srážek na metr čtvereční.  Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční. Důležitá je rovnoměrnost a pravidelnost zálivky. Její frekvence by měla být u nově založených trávníků četnější, tedy raději častější zavlažování menší dávkou vody (v intervalu cca 4-6 hod). Po první seči trávníku je vhodné snížit frekvenci závlahy na jeden cyklus denně, po 2-3 měsících bude postačovat závlaha 3x týdně. Vydatnost zavlažování by měla být taková, aby půda pod trávníkem byla vlhká alespoň do hloubky 10 cm. Nejefektivnější je zálivka v pozdních večerních, nebo časných ranních hodinách.