Rekonstrukce zahrad

Máte starou, neudržovanou zahradu?
Navrhneme, jak ji proměnit v zahradu estetickou, funkční… kde Vám bude hezky.

Mezi časté neduhy starších zahrad patří např. přehuštěné výsadby, použití vysokých druhů stromů v malých zahradách, rostliny živořící na neodpovídajících stanovištích, nevhodné kombinace druhů s odlišnými nároky, zaplevelené výsadby, trávník zarůstající do výsadeb, vyšlapané cestičky v trávníku, apod.
Mnohé starší zahrady nebyly nikdy profesionálně založeny, neměly žádnou koncepci, byly postupně realizovány metodou pokus - omyl a jejich současný stav je nevzhledný, i když jsou udržované. Jiné zahrady, třeba u starých domů z minulého století, mohou být sice dnes zpustlé a zanedbané, ale pořád je zřetelná jejich kompozice a vyváženost, pořád jsou krásné… Anebo jen zahrada změnila svého majitele, který má jinou představu o její funkčnosti či uspořádání… Ať tak či onak, takové zahrady vyžadují  mnohem razantnější zásah než jen úklid a odplevelení, řez nevzhledných dřevin, vyrovnání terénu a oživení trávníku. Rozhodnete-li se pro takovou rekonstrukci zahrady, je vždy nejprve třeba uvážit její budoucí využití…
Rekonstrukce zahrady by měla proběhnout podle návrhu (projektu), který je výsledkem konzultací, postupného sbližování představ zadavatele a tvůrčího záměru architekta… kdy postupně - od hrubých obrysů až po jemné detaily – vzniká projekt zahradních úprav. Postup je obdobný jako při zakládání nové zahrady (viz Návrhy zahrad), ovšem komplikovanější tím, že nevstupujeme na zahradu novou, ale na zahradu již vytvořenou…


Navrhneme Vám nové řešení Vaší zahrady, do koncepce zahrneme stávající dřeviny i okrasné rostliny, provedeme likvidaci neodpovídajících prvků, vysadíme dřeviny nové, zahradu zpestříme o trvalkové výsadby, vodní či kamenné prvky…

 

 

Rekreační zahrada u chaty


Cílem bylo provedení rekonstrukce zahrady u rekreační  chaty,  vyplývající z potřeb nových majitelů.  Zahrada byla původně využívána jako užitková, později došlo k úpravě její části pro rekreační  účely. Při naší první návštěvě se zde nacházela vzrostlá zeleň velmi různorodé skladby, od ovocných stromů po okrasné konifery. Návrh, který zpracoval  Ing. P. Förchtgott řešil celkovou novou koncepci zahrady, úpravy stávající zeleně i výsadby kosterních, doplňkových a solitérních rostlin, umístění  okrasných i užitkových záhonů, okrasného trávníku i obnovu zpevněných ploch.

rekonstrukce-zahrady-1 rekonstrukce-zahrady-2 rekonstrukce-zahrady-3

Základním principem bylo sdružování… Rostliny podobného typu, dosud chaoticky rozmístěné po celé zahradě byly sdružovány do záhonů určitého charakteru. Přemíra jehličnanů byla redukována, doplněny byly naopak okrasné listnaté keře a kvetoucí trvalky. Záměrem bylo vnést do této rekreační zahrady proměnlivost a barevnost, zejména v období, kdy je nejvíce využívána.

rekonstrukce-zahrady-4 rekonstrukce-zahrady-5 rekonstrukce-zahrady-6

Původní neúčelně umístěné a nepohodlně schůdné cesty byly odstraněny, listnaté keře a trvalky přesazeny do skupin, trávníková plocha zvětšena a scelena.

rekonstrukce-zahrady-7 rekonstrukce-zahrady-8

Okraj trávníkové plochy je lemován dlaždicovým chodníkem. Jeho účelem je usnadnit sekání trávníku, ale také odpoutat pozornost od rovných linií hranic zahrady. Záhony za chodníkem mají doplńkový, zpestřující a uvolňující účel. Po obvodu zahrady je doplněna chybějící hmota zeleně ve formě pestrých keřových skupin.

rekonstrukce-zahrady-9 rekonstrukce-zahrady-10

Záhony ve vstupní části přebírají roli předzahrádky, proto jejich osázení tvoří zejména v létě kvetoucí trvalky. Pobytovou plochu u bazénu obklopují stávající, přesazené i nově vysazené sloupovité jehličnany. Do blízkosti vody jsou také soustředěny okrasné traviny s doplňkovou podsadbou trvalek.

Před a po realizaci...

rekonstrukce-zahrady-11 rekonstrukce-zahrady-12

Do záhonu u chatu jsou začleněny i některé suchomilné bylinky, přímo pod okny kuchyně…

rekonstrukce-zahrady-13 rekonstrukce-zahrady-14

Osazení záhonu mezi bazénem a terasou u chaty sdružuje stálezelené listnaté dřeviny, s celoplošnou podsadbou stejného charakteru.

rekonstrukce-zahrady-15 rekonstrukce-zahrady-16

Pohled na terasu, kde bylo položením dlažby nutno vyrovnat svažitost plochy i zvýšený okraj retenční nádrže, sloužící jako zásobárna vody pro automatický závlahový systém.

rekonstrukce-zahrady-17 rekonstrukce-zahrady-18

Odpočívadlo nad bazénem

 


Rekonstrukce vnitrobloku bytového domu


Cílem rekonstrukce této zahrady, bylo proměnit ji v zahradu, která bude zelení pohledově odcloněna od okolních domů, nebude příliš náročná na údržbu, bude v ní prostor pro dětské hry a řádění, ale i místo pro klidné posezení v altánku… Rekonstrukce zahrady proběhla na základě návrhu Ing. E. Wagnerové. Před zahájením rekonstrukce se na zahradě nacházela skupina statných smrků a také několik ovocných stromů, které společnými silami dokonale zastiňovaly již tak dost stinnou zahradu. Volná místa byla vyplněna již nefunkčními sušáky na prádlo a klepači na koberce, doplněnými statným pichlavým keřem mahonie…  Snad jedinou použitelnou (a použitou) dřevinou byl  keř zákuly (Kerria japonica), která z rohu zahrady její proměnu po celou dobu užasle pozorovala…

vnitroblok-1 vnitroblok-2 vnitroblok-3
vnitroblok-4 vnitroblok-5 1

Obrázky ukazují postupnou proměnu dvou částí zahrady. Nejprve bylo třeba pokácet vzrostlé jehličnany a ostatní dřeviny. Kvůli omezeným prostorám bylo nutno použít kácení za pomoci horolezecké techniky. Vzniklé pařezy byly vyfrézovány do hloubky ca 30 cm. Veškerý odpad (od stromů, kořenů, staré dlažby, až po kovové konstrukce) byl  vynesen přes dům na ulici a odtud odvezen. Byly vybudovány nové ploty po obou stranách. Na obrázku vpravo nahoře je viditelný trvalkový záhon, kde jsou vysazeny cibuloviny i trvalky, postupně vykvétající v průběhu celé vegetační sezóny… jaro ohlásí  např. miniaturní žluté narcisy a  tulipány, celé léto pokvetou něžnými růžovými květy svíčkovce (Gaura), podzim bude ve znamení  bíle kvetoucích japonských sasanek (Anemone)…

vnitroblok-7 vnitroblok-8 2

Pohled na proměnu části zahrady s altánkem.  Po obvodu zahrady byl vysazen živý plot z habrů, které budou v příštích letech pravidelně stříhány. Blíže domu se po drátěném plotě pne několik nově vysazených, růžovokvětých  plaménků (Clematis montana 'Rubens'). Keř zákuly v levém rohu obrázků byl silně sestřižen a přesazen.  Je zde dětské pískoviště, na zahradě najdete také dvě houpačky, trampolínu a několik laviček…

vnitroblok-10 vnitroblok-11 3

Odstranění  starých sušáků na prádlo a skupiny smrků uvolnilo místo pro výsadbu nových stromů třešně ptačí (Prunus avium) i trávníku. Kruh s kamínky je připraven pro instalaci trampolíny… Pohled na stejné místo v následujícím roce.

vnitroblok-12 vnitroblok-13 4

Pohled na část zahrady těsně u domu, kde byly pro zvládnutí terénního zlomu bez použití betonu či kamene vysazeny stínomilné půdopokryvné trvalky (Waldsteinia geoides), doplněné skupinou v létě kvetoucích čechrav (Astilbe), bohyšek (Hosta) a  dlužich (Heuchera). Pohled na stejné místo o rok později.

 

Zahrada na hradbách


Rekonstrukce této zahrady byla provedena dle projektu Ing. Petra Förchtgotta. Tato unikátní zahrada sestává ze dvou zcela odlišných částí, navzájem oddělených historickými hradbami.

hradby-1 hradby-2 hradby-3

Horní zahrada se nachází na původním dvorku mezi zadním traktem domu a hradbami, dolní zahrada je situována asi o 10 výškových metrů níže a má charakter mezihradební terasy.  Rozdílná přístupnost obou částí zahrady se odrazila v jejich celkové kompozici.

Dolní zahrada je přístupná pouze po úzkých schodech procházejících skrz hradby. Je řešena jako nízkoúdržbová, přírodě blízká enkláva, sloužící k občasné návštěvě či příležitostnému rekreačnímu pobytu. Úzký, protáhlý tvar pozemku příčně člení skupina štíhlých stromů (javory Acer platanoides 'Columnare' a břízy Betula pendula 'Fastigiata'), které časem vytvoří optickou clonu vůči protilehlé panelové zástavbě a pocitově chrání vstupní schodiště. Trávník je nahrazen na údržbu podstatně méně náročnou květnatou loukou, kterou se vine travnatá pěšina zpevněná na principu štěrkových trávníků k odpočívadlům na obou koncích zahrady. Vzhledem k druhové pestrosti louky jsou výsadby dřevin střídmé, ponechané keře ptačího zobu doplňují další dva druhy keřů s odlišnou texturou, ale kvetoucí rovněž bíle.

hradby-4 hradby-5 hradby-6

Pohled na jednu část zahrady před realizací

hradby-7 hradby-8 hradby-9

...a po realizaci

hradby-10 hradby-11

Pohled na druhou část zahrady před ...a po realizaci   

 

1

Horní zahrada je řešena jako obytné atrium, bezprostředně navazující na interiér domu. Centrální pobytovou plochu tvoří diagonálně vložená dlážděná terasa, která je v rozích zahrady obklopena záhony osázenými zelení. Vertikálního členění je dosaženo pomocí zvýšených záhonů, samotná zeleň je však spíše nižšího vzrůstu, aby vizuálně nekonkurovala nejcennějšímu prvku tohoto místa – zachovalým městským hradbám z 15. století. Také druhová skladba výsadeb byla vybrána tak, aby korespondovala s tímto historickým prostředím.  Jednotlivé druhy kvetou postupně během celého vegetačního období, v zimě zahradu oživují stálezelené listnaté dřeviny.

 

Rekonstrukce relaxační zóny za domem

1  2  3 
 Celkový pohled na  stav před zahájením rekonstrukce. Velmi zahuštěná výsadba na malém prostoru, nevhodně zvolené  druhy dřevin, expanzivní růst půdopokryvné vrbiny (Lysimachia nummularia).     v průběhu realizace…  Po odstranění  pro zahradu neperspektivních dřevin, sesazení a doplnění trvalek do ucelených skupin, modelaci  původně nečlenitého pozemku a propojení celé zahrady chodníkem, působí celá kompozice klidněji…