Realizace okrasných zahrad

Realizace okrasných zahrad probíhá buď na základě zpracovaného návrhu (viz Návrhy okrasných zahrad), nebo za přímé účasti klienta přímo v terénu. Druhý jmenovaný způsob tvorby zahrady se v poslední době stává stále více oblíbeným. Klient se přímo účastní tvorby zahrady a jejich hlavních kosterních prvků a brzy získává praktickou, konkrétní představu o vzhledu své budoucí zahrady. Tento způsob však předpokládá důvěru klienta k architektovi a zahradníkovi v jedné osobě a ponechání určitého volného prostoru pro realizaci nových nápadů, které se v průběhu tvorby zahrady objeví.
Tvorbu zahrady lze  rozdělit do několika etap (např. kvůli finančním možnostem klienta). Nejprve je možné provést jen hrubé terénní úpravy, popř. vyměnit zeminu, vysadit kosterní, pomaleji rostoucích dřeviny a obvodové výsadby. To lze realizovat např. již při stavbě domu. Po dokončení stavby může výsadba pokračovat dalšími etapami, ve kterých bude vysazen trávník, budou provedeny veškeré výsadby a úpravy, budování zahrady bude završeno.
Tím ovšem starost o zahradu nekončí, spíše začíná, alespoň v prvních letech po výsadbě je nutná kvalitní a pravidelná údržba. Její časová náročnost závisí do značné míry na prvotním projektu, je proto vždy potřebné již na začátku zvážit, kolik času můžete údržbě zahrady věnovat, zda chcete o svoji zahradu pečovat sami, nebo zda alespoň v prvních letech přenecháte péči nám….

Podívejte se na ukázky z průběhu realizace několik námi vytvořených zahrad:

Netradiční zahrada

pred Stav při zahájení zahradních úprav
Jedná se o zahradu trojúhelníkovitého půdorysu, poměrně malých rozměrů (cca 100 m2), protaženou ve směru východ – západ v mírně svažitém terénu. Ke zdi po pravé straně již byly vysazeny vzrostlé konifery (Abies arizonica, Picea glauca cv., Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', Larix decidua 'Pendula'). Přáním  zadavatele bylo tyto rostliny ponechat a využít v návrhu zahrady.
Pozn.: V zadní části zahrady jsou založeny zimostrázy připravené k pozdější výsadbě,   v popředí snímku jsou patrné zahájené stavební úpravy.
PředzahrádkPredzahradka preda
Úkolem bylo využít malého prostoru velmi atypického tvaru předzahrádky k vytvoření zajímavé (pokud možno bezúdržbové) kompozice materiálově a tématicky sladěné se vzhledem domu a zahradou za domem.

 

 

 

 

 

Kresba návrhSchválený návrh
Základním motivem navrhované zahrady jsou zešikma skládané suché zídky z různě velkých břidlicových kamenů, díky kterým je možno zvládnout velký výškový rozdíl mezi úrovní dlažby a trávníku. Nedochází přitom k narušení základů sousedního domu, břidlice a obklady jsou si barevně blízké. Majitelé souhlasili s obložením zídky shodným materiálem jaký byl použit při obložení domu, koruna zídky je z přírodního pískovce, stejně tak jako dlažba. Součástí našeho návrhu byl „nový“ přístup na travnatou plochu po schodech z přírodního pískovce, kde jeden ze stupňů sloužil současně jako mostek nad potůčkem. Ten vyvěrá v nejvyšší části břidlicové skalky a po několika přepadech končí v tůňce vedle posledního schodu. Pro celkové uklidnění kompozice je využito různě velkých tvarovaných zimostrázů a stříbrných kostřav. Skupina tří předsazených Picea glauca 'Conica',  barevně a tvarově harmonizuje trávník a tvary konifer v pozadí.

Stav po realizaci

Zahrada skalka  Zahrada hotovo  kvetouci skalka
Spáry a kapsy mezi kameny jsou vyplněny substrátem a osazeny suchomilnými, barevně sladěnými skalničkami (např. Dianthus, Sedum, Sempervivum, Veronica, Gypsophila, Aubrieta, Arenaria,…)


Stav po realizaci (předzahrádka)

Predzahradka1 po K vytvoření linií a vyvýšeného záhonu je využito podobného materiálu, jakým je obložen dům. Na povrchu se střídají říční valounky (dominantní) s břidličnou drtí a sopečným tufem. Do říčních valounků „uteklo“ několik monolitů přírodního pískovce. Výsadba rostlin je pravidelná a druhově chudá (levandule, šalvěj, kostřava). V otvorech suché zídky vyvýšeného záhonu jsou vysazeny trsovitě rostoucí skalničky. V pozadí Catalpa bignonioides 'Nana'.

 

 

 

Predzahradka2 poPohled na opačnou stranu téže předzahrádky
Vzdálenější ze dvou šikmých linií cihel navazuje na zešikma zakončenou vstupní dlažbu z  přírodního pískovce. Použitý rostlinný materiál propojuje předzahrádku se zahradou za domem. U sloupu je vysazena Wistaria sinensis.

 

 

Zahrada se suchou zídkou

Během přípravy realizace této okrasné zahrady byly zhotoveny celkem čtyři různé návrhy  (viz Návrh č. 1, Návrh č. 2, Návrh č. 3). Ani jeden z nich však nebyl z různých důvodů akceptován. Hlavním požadavkem bylo řešení dvoumetrového výškového rozdílu mezi zahradou klienta a zahradou sousední. Majitelé se shodli na tom, že  tento výškový rozdíl nebude řešen pevnou zdí. Při posuzování několika možných variant byla zvolena varianta s použitím suché zídky. Vzhledem k tomu, že fasáda domu je zbarvena oranžově, nabízelo se barevné sladění obou dominantních objektů (zídka x dům) tím, že jako materiál pro stavbu suché zídky bude použit okrově zbarvený přírodní kámen – opuka.

nakladac   2 - IMG 2740

3 - IMG 2739   4 - IMG 2734

Tady začíná naše práce – individuálním výběrem kamenů vhodných pro stavbu skalky a suché zídky. Na stavbu suché zídky bylo celkem spotřebováno 14 tun kamene. Vzhledem k tomu, že v okolí domu je položena zámková dlažba, nebyl možný vjezd nákladního auta do prostoru zahrady. Kameny proto byly na zahradu  odvezeny pomocí čelního nakladače.Tak vznikl na zahradě malý kamenolom nad kterým majitelé tiše zoufali...nebude toho kamene příliš mnoho?

5 -IMG 2881 6 -IMG 2882
7 -IMG 2910 8 -IMG 2908
Začali jsme stavět suchou zídku.. a kámen začal ubývat. Zídka má zvlněnou linii a také v horizontální rovině je výškově odstupňována. Naproti terase, na nejvíce pohledovém místě celé zahrady, je ve svahu nad zídkou vytvořena opuková skalka, která v jednom místě jakoby prorazila suchou zídku a vyhrnula se do trávníku před ní. Aby suchá zídka nemusela být příliš vysoká, vstoupili jsme s částí zídky hlouběji do prostoru zahrady, což nám umožnilo zmírnit sklon svahu nad zídkou, ale na druhé straně to znamenalo doplnění poměrně značného množství (asi 15 m3) zeminy. Modelace tvaru zídky a její horizontální linie již byla prováděna v terénu, stejně tak jako rozmístění a výběr dřevin pro osazení svahu nad zídkou. Tedy i v případě realizace této zahrady se nám potvrdilo, že zákazníci často dávají přednost praktické ukázce a vytyčení či vyznačení výrazných dominant budoucí zahrady přímo v prostoru, kdy se pak často lze obejít bez nutnosti vypracování projektové dokumentace. Dalším důležitým požadavkem  bylo celoroční pohledové odstínění sousední zahrady a ulice za přednostního použití spíše oblých či kulovitých tvarů konifer v kombinaci s listnatými keři a trvalkami.

9 -IMG 3044 10 - IMG 3045
11 - IMG 3051 12 - IMG 3053
Po doplnění a zhutnění zeminy nad zídkou zde byla položena geotextilie, která je propustná pro vodu, ale zabrání propůstání plevele z půdy. Potom byly na ploše nejprve rozmístěny a pak zasazeny jednotlivé druhy dřevin a trvalek. Vysazené rostliny byly zamulčovány kůrou, nebo kačírkem drobných frakcí, byly doplněny soliterními kameny stejného druhu, jako je kámen v suché zídce a skalce.

14 - IMG 3988 15 - IMG 3993 16 - IMG 3996
Detail Buddleja davidii 'Buzz Magenta' v popředí s růžově kvetoucími Gypsophila repens 'Rosea'. Gypsophila repens je nenáročným, kobercovitým druhem, který v průběhu následujícího roku poroste po svahu dolů, bude přerůstat přes hranu zídky a vytvářet růžový vodopád stékající  po kamenech… Skalka byla osázena nenáročnými druhy skalniček tak, aby kvetla od  jara až do podzimu. Vysazené druhy jsou sladěny tak, aby současně kvetoucí druhy spolu barevně ladily a propojovaly se s ostatními rostlinami kvetoucími ve stejnou dobu  jinde v prostoru zahrady. Prostory mezi kameny a rostlinami byly vysypány opukovým štěrkem s příměsí kamenných úlomků.

17 - IMG 3989 18 - IMG 3990 19 - IMG 3992
Na veškerých zbývajících volných plochách mezi domem a suchou zídkou byl výsevem založen okrasný trávník (stav 14 dní po výsevu, podzim 2012).

21 - IMG 3928 sucha-zidka-4
Na základě dodatečného požadavku zákazníka bylo poblíž terasy instalováno  okrasné jezírko, jeho okolí bylo řešeno kombinací vyšších (Miscanthus, Pennisetum) a nižších (Carex) travin v kombinaci s trvalkami (Heuchera, Alchemilla, apod.). Výsadba pokračuje podél domu, kde jsou kombinovány v pozdním létě kvetoucí rozchodníky (Sedum 'Herbstfreude', S. 'Carl') s nízkými krásnoočky (Coreopsis verticillata 'Zagreb'), kokardou (Gaillardia) a vyšší třapatkou (Echinacea purpurea 'Summer Glow').
V jižní části zahrady poblíž vstupu do domu jsou ve štěrkovém záhonu rozvolněně vysazeny levandule v kombinaci s stříbřitými kostřavami (Festuca glauca) a  krásnoočkem (Coreopsis), na části  této plochy jsou vysazeny také růže.  Štěrkový (kačírkový) záhon pak pokračuje podél jižní hranice zahrady, souběžně s ulicí, vysazeny jsou zde listnaté keře, které budou plnit funkci volně rostoucího živého plotu (Weigelia, Forsythia, Deutzia, Spiraea,...). Poblíž JZ rohu zahrady je volně v trávníku vysazen soliterní červenolistý převislý buk (Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula').

sucha-zidka-1 sucha-zidka-2 sucha-zidka-3

Stav v květnu 2013: všechny vysazené rostliny se krásně rozrůstají a skalničky i trvalky již bohatě kvetou.

 

Skalka v Moravském krasu

Cílem této realizace bylo protierozní zabezpečení prudkého východně orientovaného svahu mezi rodinným domem a silnicí a vybudování přístupové cesty k domu, nejlépe bez schodiště, aby bylo možno k domu zajet s dětským kočárkem. Upřednostněno bylo co nejpřírodnější řešení, bez použití  betonu či kovových konstrukcí. Po úvodních konzultacích bylo  rozhodnuto o vytvoření skalky či trvalkové stepi, kde protierozní funkci bude plnit kořenový systém rostlin spolu s kameny a ostrohranným štěrkem.

Autorem projektu je Bc. Sylva Velcová, vítězná varianta dvou navrhovaných řešení byla realizována v průběhu roku 2016.
1 2 3

Celkový pohled na plochu před zahájením prací. Folie i valouny ve spodní části svahu byly odstraněny. Úprava prudkého svahu a uložení prvních 20ti tun nejtěžších kamenů bylo provedeno za použití techniky.
4 5 6 

Dalších 10 tun materiálu jsme již pak ukládali ručně. Po zhotovení základní kostry skalky, byla plocha opakovamě chemicky odplevelena. Až po několika měsících bylo možné v září 2016 provést výsadbu a následné zaštěrkování min. 7 cm vrstvou hrubého štěrku. Vysazeno je zde více než 50 druhů suchomilných druhů trvalek s menším podílem skalniček vybraných tak, aby postupně nakvétaly po celou vegetační sezonu. Trvalky jsou doplněny suchomilnými travami (např. Festuca glauca 'Azurit', Festuca mairei, Stipa tenuissima 'Pony Tail',...),  drobnými cibulovinami a zakrslými dřevinami (např. kručinka Genista lydia). Na hranicích se sousedními pozemky je vysazeno několik druhů nízkých dřevin.
7 8 9 

Jediným možným řešením přístupové cesty bez schodiště bylo její diagonální umístění. Pro vlastní konstrukci cesty bylo použito vrstvení používané u mlatových cest, ale svrchní vrstva je tvořena hrubozrnným štěrkem v kombinaci s plochými kameny, aby nedocházelo ke splavování za deště. Mocnost kamenného podloží pod cestou je 40 cm.
10 11 12   

Po vytvoření základní kamenné konstrukce byl na rovinaté části mezi skalkou a domem pokládkou travních koberců založen okrasný trávník. Jeho dominantou je bělokvětý  šácholan (Magnolia x loebneri 'Merill' ), kvetoucí v dubnu. Na hranici se sousedním pozemkem je vysazen volně rostoucí živý plot (např. v předjaří kvetoucí kalina Viburnum bodnanthense 'Dawn', nebo velmi vonný Philadelphus virginalis 'Virginal').
13 14 15 
Pohled na severní okraj pozemku v blízkosti domu. Z hlavní přístupové cesty odbočuje k brance cestička tvořená kamennými šlapáky. V rohu je vysazena aronie (Aronia prunifolia 'Viking'), jejíž plody jsou jedlé. Po zapojení s ostatními zde vysazenými dřevinami vytvoří volně rostoucí živý plot, opticky oddělující sousední zahradu.
16 17 18 

Pohled na dokončenou realizaci

DSC 0913 DSC 0917 DSC 0920

 

Realizace či rekonstrukce předzahrádky

Realizace této výsadby probíhala ve dvou etapách v letech 2013-2015. Prvním zadáním bylo provést výsadbu  v šířce ca 1.5 m podél  domu a navazující zdi mezi domem a garáží, které jsou orientovány k jihu. Požadavkem zadavatele bylo použití  tvarově rozmanitých druhů jehličnatých dřevin a solitérních kamenů.  Jako mulč jsme použili různé frakce štěrku téhož kamene. Jehličnany byly doplněny o suchomilné a teplomilné trvalky a traviny , o kterých jsme věděli, že budou na tomto slunečném  horkém stanovišti dobře prospívat.

Výsadba mezi domem a garáží – tak jako záhon u domu, je  i tento navržen jako kombinace málo vzrůstných kultivarů jehličnanů  s barevně kvetoucími trvalkami, které celý prostor oživí a rozsvítí. Trvalky na obou záhonech jsou vybrány tak, aby díky rozdílnému období kvetení potěšily pozorovatele od jara až do podzimu. Stébla okrasných travin mají navíc zajímavý zimní efekt.

1 2 3
před realizací… 1. rok po realizaci  2. rok po realizaci


Výsadba podél domu
– po důkladném odplevelení a vybudování cesty, byla provedena výsadba jehličnatých dřevin, suchomilných trvalek a travin. Byly použity soliterní dekorační kameny a  záhon zamulčován štěrkem stejné barvy jakou má  kamenný obklad domu.

4 5 6
před realizací… v průběhu realizace… po realizaci…

Skalka a okrasný trávník - po roční pauze nás majitelé znovu oslovili s prosbou o zrušení  betonových tvarovek na svahu. Místo nich jsme za použití stejného kamene jako v záhonových výsadbách vybudovali skalku, kterou jsme osadili spíše drobnějšími druhy suchomilných skalniček vybraných tak, aby postupně kvetly po celou vegetační sezonu. Skalničky byly  doplněny nízkými  travinami (Festuca) a několika zakrslými dřevinami  (např. kručinkou Genista lydia, nebo  lýkovcem Daphne sericea).

7 8 9

Mezi domem a skalkou byl pokládkou travních koberců založen okrasný trávník a instalován automatický závlahový systém.
10 11 12

Celkový pohled na dokončenou realizaci…

13 14 15   

Ukázka části projektu Ing. Š. Sedlákové s návrhem výsadbového materiálu…a jeho  uskutečněná výsadba.
16 17 18

 

Příběh jedné zahrady

- od jejího návrhu, přes průběh realizace až po současný stav...


  VI 2 VI 3 VI 4

  VI 5 VI 6 VI 7
 

REALIZACE ZAHRADY

Vi 8 Vi 9 Vi 10 Vi 11

Vi 12 Vi 13 Vi 14 Vi 15


SOUČASNÝ STAV
Vi 15
Současný stav zahrady - borovice lesní v pravé zadní části zahrady byla nahrazena dvoukmennou borovicí blatkou, která bude v následujících letech tvarována. Tato zahrada ještě není zcela dokončena, bude postaven bambusový plot a vstupní brána, zhotoveno posezení, doplněny prvky kámen, voda.

 

Zahrada s jezírkem bez projektu (aneb bagr přijede už zítra…)

S majiteli této zahrady jsme si padli do oka od prvního okamžiku…  Sešli jsme se  v jednom slunečném odpoledni a povídali si o tom , jak by mohly vypadat jejich zahrady...tato, i ty další, budoucí…. Oni mluvili o svých plánech a snech...a my jsme hledali co nejlepší řešení.
Největším přáním pro tuto zahradu, bylo vybudování okrasného jezírka s potůčkem a vodopádem, ale také skalky či suché zídky…a houpačky pro děti…
Brzy jsme se shodli na základní  koncepci zahrady s tím, že ostatní budeme řešit v průběhu realizace.…a tak jsme začali... nic nebyl problém, vše se dalo po vzájemné domluvě snadno zařídit…

zahrada-bez-projektu-1 zahrada-bez-projektu-2

Pohled na část zahrady při začátku realizace, hloubení jámy pro jezírko

zahrada-bez-projektu-3 zahrada-bez-projektu-4

Skalka vznikla jako přirozené propojení dvou výškových úrovní zahrady. V popředí jáma na jímku pro dešťovou vodu

zahrada-bez-projektu-5 zahrada-bez-projektu-6

Pohled v průběhu realizace …a po ní. Kámen použitý na skalce i u jezírka je stejné provenience, skalky byly osázeny skalničkami tak, aby na nich po celou vegetační sezónu stále něco kvetlo a současně kvetoucí druhy spolu barevně ladily…

zahrada-bez-projektu-7 zahrada-bez-projektu-8

Pohled na umístění dětského domečku s houpačkou… a dokončovací práce  při pokládce travního koberce

zahrada-bez-projektu-9 zahrada-bez-projektu-10

Jezírko je 2 m hluboké, objem vody cca 14 m3, použita jsou čerpadla s výkonem 10000 l/h pro napájení  obou potůčků a 16000 l/h pro filtraci vody, filtr OASE Filtoclear 30000 s UV lampou 55W. Technologie je pro tuto velikost jezírka dostačující, ani v nejteplejších letních dnech nedochází  ke kalení nebo zelenání vody, je stále krásně průzračná… V jezírku žijí okrasné rybky (karas, kaprovec, jeseter,…). Po obvodu jezírka a v litorální zóně jsou vysazeny vodní a bahenní rostliny, např.  šípatka (Sagittaria latifolia),  modráska (Pontederia cordata), vachta (Menyanthes trifoliata), prustka (Hippuris vulgaris), bahničky, přesličky, orobince...  které se významnou měrou podílejí na čištění vody. Břehy jsou osazeny půdopokryvnými trvalkami a okrasnými travinami.

 

Zámecká zahrada

Několik pohledů na dokončenou realizaci zámecké zahrady, kde jsou kombinovány konické tvary smrků Picea glauca 'Conica' s šedolistými kostřavami (Festuca glauca). Centrem celé kompozice je odpočívadlo s paravány, lavičkami a okrasným jezírkem s vodními rostlinami. Realizace byla provedena na základě projektu Ing. Jaroslava Záhory.

Zam jez Zam koniky a stribr zamecka-zahrada
Zam pohled ze severu 2 Zam pohled ze severu zamecka-zahrada1

 

Vinařský dvůr

Ukázka řešení prostoru mezi provozními budovami vinařství a hotelem. Hlavním tématem  jsou  tři  postupně kvetoucí lípy, sesazené k sobě, doplněné vyššími  a nižšími okrasnými travinami.  Z jezírka se suchou zídkou je voda čerpána nuceným okruhem.  V několika žulových monolitech byl vyřezán žlábek, kterým je veden potůček přes cestu. Na poměrně velké ploše je založen okrasný trávník (zde stav před postřikem totálním herbicidem a výsevem).

DSCN5138 DSCN5420 DSCN5460

DSCN5508 DSCN9164 DSCN9166

 

Odpočívadlo s paravány

Ukázka netradičního řešení odpočívadla s paravány v domově pro seniory (Bosonohy u Brna). Paravány byly zhotoveny na zakázku, dle návrhu Ing. Jaroslava Záhory.  Mezi nižšími a vyššími paravány je natažena nerezová síť, která bude porostlá popínavými rostlinami.

Paravan1 Paravan2